تبلیغات
گودرز صادقی (Goudarz Sadeghi)
     
   
به وب سایت شخصی دکتر گودرز صادقی هشجین خوش آمدید      امروز 
آرشیو موضوعی
 
پیوندها
خط خطی ها
دکتر کیمیا ملکی
پرتال جامع موبایل
دکتر کاظم کوهی
انجمن وبلاگ نویسان اردبیل
اسامی و ساختمان داروها
بهمن نامه
مؤسسه رؤیای دانش
دانشگاه تهران
دانشگاه ارومیه
دانشگاه اوترخت هلند
برادرم - وحید صادقی
خواهرم - فاطمه صادقی
خواهرم - زهرا صادقی
هیاهوی خاموش
 
امكانات
 
فارماکپی - شماره هفتم


خبرنامه داخلی بخش فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سال اول - شماره هفتم (تیر ماه 1389)

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

دیباچه

 

سال تحصیلی رو به پایان است و بخش فارماکولوژی یک سال تحصیلی پر بار خود را به پایان می برد. در ماههای تابستان توقف فعالیتهای آموزشی امری اجتناب ناپذیر است ولی فعالیتهای پژوهشی کم و بیش به قوت خود باقی خواهند بود. تعدادی از دانشجویان در مقاطع دکترای تخصصی و دکترای عمومی روی پایان نامه های خود کار می کنند و تعدادی از همکاران خود را برای شرکت در کنگره های داخلی و خارجی آماده می نمایند. خداوند را به خاطر این تلاشها و موفقیت ها شاکریم و امیدواریم لحظه ای ما را به خود وانگذارد و در انجام وظایف علمی و اجتماعی مان یاری فرماید. در این شماره، نوبت به خود من هم رسید و قرار شد عناوین مقالات منتشر شده اینجانب در مجلات علمی داخلی و خارجی که بنده در آنها سهمی داشته ام در خبرنامه گنجانده شود، باشد که مقبول افتد.

دکتر علی رسولی، رئیس بخش فارماکولوژی

 

ارتقاء مرتبه

آقای دکتر علی رسولی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت. اعضای بخش فارماکولوژی این موفقیت بزرگ را به همکار و دوست خود تبریک گفته، برای ایشان توفیقات بیشتر در خدمت به میهن اسلامی از خداوند متعال مسئلت دارند.

 

مقالات جدید اعضای هیأت علمی بخش – منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی

* Kolahian S, Sadeghi-Hashjin G, Asadi F & Moin F (2010) The role of nitric oxide in diabetic antigen-sensitized guinea pigs in vitro. Iran J Allergy Asthma Immunol 9 (1) 13-20.

* Shomali, T. Rassouli, A., Rezaian, M., (2009) Effects of concomitant Administration of eicosapentaenoic acid and alendronate on bone changes due to methylprednisolone in rats. Int J Vet Res 3(2):77-82.

 

کتاب جدیداً منتشر شده

* فاطمی، سید احمد - مترجم (1389) فارماکولوژی کاربردی دامپزشکی، تهران، انتشارات نوربخش، 504 صفحه (نام اصلی کتاب: Clinical Pharmacology and Therapeutics for the Veterinary Technician, 3rd Edition, 2006)

 

سخنرانی برگزار شده در خرداد ماه

دکتر حسین کشاورز تاریخی: رابطه ساختمان شیمیایی و فعالیت پنی سیلین ها. سه شنبه 18/3/1389

مقالات دکتر علی رسولی در ژورنال های علمی

1-       Rassouli A., Milanian I. and Moslemi-zadeh M., (2001) Determination of 25-hydroxyvitamin D levels in early postmenopausal Iranian women: Relationship with bone mineral density. BONE, 29(5):428-430.

2-        Talebi, M., Ghassempour, A., Talebpour, Z., Rassouli, A., and Dolatyari, L. (2004) Optimization of the extraction of paclitaxol from Taxus baccata L. by the use of microwave energy. J. Separation Science, 27 (13): 1130-1136.

3-       Noshirvani, M., Azari-Takami Gh., Rassouli, A., Bokaee, S. (2006) The stability of ascorbic acid in Artemia urmiana following enrichment and subsequent starvation. J Applied Ichthyology, 22: 85-88.

4-       Arab, H.A., Jamshidi, R., Rassouli, A., Shams, G., and Hassanzadeh, M.H. (2006) Generation of hydroxyl radicals during ascites experimentally induced in broilers, British Poultry Science, 47 (2): 1-7.

5-       Eslami, A., Rassouli, A ., Meshki, B., and Shams, Gh. (2006) A Bioequivalence Study of an Albendazole Oral Suspension Produced in Iran and a Reference Product in Sheep. Intern J Appl Vet Med, 4(2):109-114. 

6-       Arab, H.A., Rahbari, S., Rassouli, A., Moslemi, M.H., and Khosravirad, F. (2006) Determination of artemisinin in Artemisia sieberi and anticoccidial effects of the plant extract in broiler chickens. Tropical Animal Health and Production, 38:497-503.

7-       Abtahi, B., Shafiezadeh, P., Nazari, R.M., and Rassouli, A. (2006) Comparison of antifungal therapeutic indices of formalin, malachite green and potassium permanganate in treating Persian sturgeon eggs. J. Appl. Ichthyol. 22 (Suppl. 1): 291-293.

8-       Sharifi, D, Kazemi, D, Rassouli, A., and Shams, G.R. (2007) Effect of transcutaneous electrical stimulation on the hydroxyproline content in severed superficial digital flexor tendon in horses. J. Faculty of Vet. Med. Univ. of Tehran, 61 (3) Suppl. 1: 59-63.

9-       Nazari, F, Ebrahimi, SN, Talebi, M, Rassouli, A, Bijanzadeh, HR.(2007) Multivariate optimisation of microwave-assisted extraction of capsaicin from Capsicum frutescens L. and quantitative analysis by H-NMR. Phytochemical Analysis. 18 (4): 333-340.

10-    Fatemi, A, Rassouli, A., Asadi, F. (2007) Effects of Fig (Ficus carica) leaf extract on the secretion and content of cholesterol in Hep G2 cells. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 2(4):104-107.

11-   Sharifi, D., Mohitmafi, S., Rassouli, A., Shams, GR (2007) Effect of Ultrasound Therapy on the Hydroxyproline Content in Experimental Tendon Injuries in Horses. Iranian Journal of Veterinary Surgery. 2 (4):36-43.

12-   Shomali, T., Rassouli, A., M Rezaian, F Asadi (2009) Efffects of eicosapentaenoic acid on bone changes due to methylprednisolone in rats. Bssic & Clinical Pharmacology & Toxicology 105:46-50.

13-   Arab, H., Mardjanmehr, S.H., Shahbazfar, A.A., Rassouli, A., Abdullahi, M., Nekoee, O., (2009) Toxicopathologic effects of artemisinin in broiler chickens following a single oral dose and LD50 study. Intern J. Poultry Science. 8:808-812.

14-   Shomali, T. Rassouli, A., Rezaian, M., (2009) Effects of concomitant Administration of eicosapentaenoic acid and alendronate on bone changes due to methylprednisolone in rats. Int J Vet Res 3(2):77-82.

15-    قمصری سید مهدی،  دهقان محمد مهدی، رسولی علی، نوروزیان ایرج (1380) ارزیابی بالینی اثرات كیتین و كیتوزان بر التیام زخمهای باز اندامهای حركتی در اسب. مجله دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران  دوره 56 شماره 2 ص 1-7.

16-    رسولی علی، میلانیان ایرج، مسلمی زاده محمد (1380) تعیین عیار سرمی 25-هیدروكسی ویتامین D3 در زنان یائسه ایرانی و ارتباط آن با میزان تراكم استخوان و سطح هیدروكسی پرولین ادرار. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران شماره 23 ص 18-24.

17-    ابطحی بهروز، شریف پور عیسی، اقاجانپور محمود،  رسولی علی، فقیه زاده سقراط، امیدبیگی رضا و نظری رجب محمد (1381) مقایسه LC5 اسانس گل میخك و MS222 در بچه ماهیان تاس ماهی ایرانی قزل آلای رنگین كمان و كپور معمولی. مجله علمی شیلات ایران شماره 11 ص 1-12.

18-    کامکار ابوالفضل، رکنی نوردهر،  رسولی علی، شیرودی عباسعلی (1383) ارزیابی كیفیت همبرگر با استفاده از میزان كلاژن. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان جلد 17 شماره 2 ص 75-79.

19-    آذری تاکامی قباد، مشکینی سعید، رسولی علی، امینی فرهاد (1384) بررسی اثرات تغذیه ای ناپلیوس های Artemia urmiana غنی شده با ویتامین C روی رشد درصد بقا و مقاومت در برابر استرسهای محیطی در لاروهای قزل آلای رنگین كمان. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان جلد 18 شماره 1 ص 25-32.

20-    رسولی علی، عرب حسینعلی،  جمشیدی رضا، شمس غلامرضا (1385) سنجش همزمان اسید سالیسیلیك و متابولیتهای هیدروكسیله آن در سرم طیور با كروماتوگرافی مایع با كاركرد عالی  مجله دانشكده دامپزشكی دانشگاه تهران  دوره 61 شماره 4 ص 363-366.

21-    رسولی علی، شمس غلامرضا، شریفی داود (1385) اندازه گیری هیدروكسی پرولین تاندون اسب با استفاده از یك روش اسپكتروفوتومتری اصلاح شده.  پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان، شماره 73 ص 114-119. 

22-    جمشیدی رضا، عرب حسینعلی، رسولی علی، جواهری عباسعلی، شمس غلامرضا (1386) روند تغییرات بیوشیمیایی، هماتولوژی و پاتولوژیک در سندرم آسیت جوجه های گوشتی با تاکید بر نقش رادیکال های آزاد اکسیژن. مجله تحقیقات دامپزشكی دوره 62 شماره 6 ص 333-339.

 

اسامی، شماره تلفن و ایمیل اعضای هیأت علمی و کارشناسان بخش فارماکولوژی

1) دکتر علی رسولی (دانشیار و رئیس بخش): تلفن 61117086 ایمیل arasooli@ut.ac.ir

2) دکتر سید محمد فقیهی (استاد): تلفن 61117082 ایمیل mfaghihi@ut.ac.ir

3) دکتر حسین علی عرب (دانشیار): تلفن 61117086 ایمیل harab@ut.ac.ir

4) دکتر گودرز صادقی (دانشیار): تلفن 61117190 ایمیل gsadeghi@ut.ac.ir

5) دکتر سید احمد فاطمی (استادیار): تلفن 61117075 ایمیل afatemi@ut.ac.ir

6) مهندس غلامرضا شمس (کارشناس ارشد): تلفن 61117141 ایمیل shams_ghr@yahoo.com

7) خانم منصوره بهارلو (مسئول آزمایشگاه): تلفن 61117174 ایمیل mansoureh.baharloo@gmail.com

 

تماس با خبرنامه

نشانی پستی: تهران، صندوق پستی 6453-14155، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دکتر گودرز صادقی

تلفن: 61117190-021                   نمابر: 66933222-021                   ایمیل: gsadeghi@ut.ac.ir

یکشنبه 6 تیر 1389 | نظرات()
مطالب گذشته

پرچم دامپزشک ها از پرچم پزشک ها بالاتر است! نوشته: گودرز صادقی
دامپروری در خدمت استکبار جهانی - نوشته: گودرز صادقی
گلستان سعدی: بهترین هدیه ای که امسال گرفته ام ==== نوشته: گودرز صادقی
خاطره مجازی: من و صدام حسین در کوچه های بغداد === نوشته: گودرز صادقی
پفیوزی به نام "علص" - نوشته گودرز صادقی
مردان فاسد - زنان فاسد ، نوشته: گودرز صادقی
به یاد دکتر مجید خدابخش، استاندار راستگو و تمام وقت اردبیل - نوشته گودرز صادقی
ما ایرانی های دلال – نوشته گودرز صادقی
شجاعت در اعتراف – نوشته گودرز صادقی
هشتاد و شش هزار و چهار صد ثانیه به یاد دکتر عیسی ثمری
آگهی بازرگانی: دوره یک ساله آمادگی دانشگاه و زبان انگلیسی در هلند
درگذشت یکی از بهترین دوستان
زن برنارد و شوهر گلنار - نوشته گودرز صادقی
پیامی از یک دوست
بد دردی است تنهایی در پیری - نوشته گودرز صادقی
جایگاه ویژه احترام در مثلث پایداری رابطه - نوشته گودرز صادقی
یک تابلو به یاد ماندنی
سخنان کوتاه از گودرز صادقی - بخش اول
بازگشت دوباره به وبلاگ نویسی
مصاحبه منتشر نشده: جامعه ای که در آن دانشمندان شجاعت ابراز عقیده نداشته باشند محکوم به نابودی است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به گودرز صادقی هشجین می باشد
طراحی: www.Yaghoubi.ir
 

آرشیو ماهانه
مهر 1397
شهریور 1397
مرداد 1397
تیر 1397
خرداد 1397
دی 1392
اسفند 1389
بهمن 1389
آذر 1389
آبان 1389
 
نظر سنجی
+ تو کیستی؟
-
-
-
-
-
 
پیوندهای روزانه
فقط عکس طبیعت
تحصیل در دانشگاه نلسون ماندلا
یکسال تحصیل در هلند = اجازه اقامت
کلمات فارسی در زبان انگلیسی
مخزن المعارف و اللطائف
اسلام در افسانه های مردم ایغور

همه پیوندهای روزانه
 
تبلیغات

 

 

 

 
فارماکپی,شماره,هفتم,